Zaloguj | Dodaj firmę

Przetargi dolnośląskie

2014-04-25
Termin składania ofert

1. Przedmiotem zamówienia jest remont dwóch stawów ziemnych na Tajwanie w Węglińcu zgodnie z : 1.1. dokumentacją zawierającą: a) Projekt budowlany b) Przedmiar robót, który jest dokumentem wtórnym do projektu i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Zawarte w przedmiarze robót zestawienia mają zobrazować skalę robót budowlanych i pomóc wykonawcom w oszacowaniu kosztów zadania. c) Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót W/w opracowania stanowią załącznik nr 6 do SIWZ.

1.2. 45 11 12 00-0 roboty z zakresu przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45 45 30 00 - 7 - roboty remontowe i renowacyjne 90 72 18 00 - 5 Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami 45 24 40 00 -9 Wodne roboty budowlane 2. Zakres robót obejmuje m.in.: a) Roboty przygotowawcze b) Konserwacja i odbudowa rowów c) Ujęcie wody do stawów d) Skrzydło zastawki Z-2 e) Przepusty

UWAGA !!!!!!! Zakres robót nie obejmuje pozycji ujętej w przedmiarze robót CZASZE STAWOWE

2. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisanych przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty, urządzenia i technologie spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 3. Ustala się następujące warunki płatności: 3.1. podstawą rozliczenia jest wynagrodzenie ryczałtowe. 3.2. należne wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne po zakończeniu robót i podpisaniu protokołu bezusterkowego odbioru końcowego wykonanych robót. 3.3. płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury VAT do siedziby Zamawiającego. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 6. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. 7. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 8. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców u których 50 % stanowią osoby niepełnosprawne 9. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do 50% zamówienia podstawowego polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień . 10. Zamawiający nie dopuszcza odbiorów częściowych. 11. Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. 12. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku wykonawca jest zobowiązany wskazać w załączniku nr 4 do niniejszej specyfikacji, części zamówienia, które powierzy podwykonawcom. 13. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

Brak danych
Zamawiający

Urząd Gminy i Miasta ul. Sikorskiego 3 59 - 940 Węgliniec Sekretariat - pokój nr 21
Miejsce składania ofert

2014-04-23
Termin składania ofert

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie drożności i konserwacja cieków wodnych - urządzeń melioracji podstawowych w celu utrzymania ich drożności, na terenie gminy Rudna, o łącznej długości 15 220 mb. Przedmiot zamówienia podzielony jest na części - 5 zadań.

Brak danych
Zamawiający

Urząd Gminy w Rudnej, Plac Zwycięstwa 15, pokój nr 14 lub 108
Miejsce składania ofert